Katarzyna Białożyt

Radca prawny

Spe­cja­li­zu­je się w zagadnieniach prawa nowoczesnych technologii, w szczególności związanych z prawem autorskim i ochroną danych osobowych.Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:
  • do­radz­two z za­kre­su ochro­ny da­nych oso­bo­wych.
  • doradztwo w zakresie prawa nowoczesnych technologii – w tym prawa autorskiego, e-commerce, prawa własności przemysłowej,
  • kom­plek­so­wa ob­słu­ga praw­na podmio­tów go­spo­dar­czych, obej­mu­ją­ca m.in. do­radz­two z za­kre­su opra­co­wy­wa­nia i opi­nio­wa­na umów,
  • do­radz­two w dzie­dzi­nie pra­wa go­spo­dar­cze­go oraz pra­wa cy­wil­ne­go i ro­dzin­ne­go.

Edu­ka­cja:

Od 2016 roku jest radcą prawnym, wpisaną na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­ła współ­pra­cu­jąc z kan­ce­la­ria­mi rad­cow­ski­mi w Po­zna­niu i Ostrowie Wielkopolskim.


Ję­zyk ob­cy:

Włada biele językiem angielskim. Zna pod­sta­wy ję­zyka hiszpańskiego.