Krzysztof Kozik

radca prawny

Krzysztof Kozik

+48 792 304 042

Za­ło­ży­ciel Kan­ce­la­rii. Spe­cja­li­zu­je się w do­radz­twie praw­nym dla bi­zne­su.

Głów­ne ob­sza­ry prak­ty­ki:

  • kom­plek­so­wa ob­słu­ga przed­się­bior­ców, obej­mu­ją­ca w szcze­gól­no­ści do­radz­two w za­kre­sie re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­biorstw (two­rze­nie i opty­ma­li­zo­wa­nie grup ka­pi­ta­ło­wych),
  • do­radz­two w ob­sza­rze prze­ka­za­nia przed­się­bior­stwa na­stęp­cy (suk­ce­sja w fir­mie),
  • prze­kształ­ce­nia i po­łą­cze­nia przed­się­biorstw,
  • spo­rzą­dza­nie i ne­go­cjo­wa­nie umów in­we­sty­cyj­nych (wej­ście in­we­sto­ra do spół­ki),
  • do­radz­two kor­po­ra­cyj­ne,
  • udział w pro­jek­tach z za­kre­su ba­da­nia praw­ne­go spół­ek (due di­li­gen­ce).

Pro­wa­dził licz­ne szko­le­nia dla  przed­się­bior­ców z za­kre­su prze­kształ­ceń przed­się­biorstw, umów in­we­sty­cyj­nych, a tak­że po­zy­ski­wa­nia ze­wnętrz­nych źró­deł fi­nan­so­wa­nia (obli­ga­cje, Ne­wCon­nect). Był wy­kła­dow­cą na jed­nej z po­znań­skich uczel­ni.

Edu­ka­cja:

Od 2011 ro­ku jest rad­cą praw­nym, zrze­szo­nym w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu. Apli­ka­cję ukoń­czył z wy­róż­nie­niem.

Prak­ty­ko­wał w kan­ce­la­rii praw­nej Co­le­man & As­so­cia­tes w Los An­ge­les oraz w Ir­landz­kim Biu­rze Eu­ro­pej­skim w Bruk­se­li.

Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wał rów­nież współ­pra­cu­jąc z du­żą kan­ce­la­rią, spe­cja­li­zu­ją­cą się w ob­słu­dze przed­się­bior­ców oraz ryn­ków ka­pi­ta­ło­wych.

Ję­zyk ob­cy:

Wła­da bie­gle ję­zy­kiem an­giel­skim.