Jak wygląda prawidłowo prowadzona karta pacjenta?

Jak wygląda prawidłowo prowadzona karta pacjenta?

Jak wygląda prawidłowo prowadzona karta pacjenta?Karta pacjenta kojarzy nam się zazwyczaj z tabelką, która jest uzupełniana o historię choroby oraz o informacje dotyczące naszego stanu zdrowia. Karta pacjenta jest przekazywana lekarzowi przez rejestratorkę, ilekroć...

Prowadzenie dokumentacji medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznejdr Bartosz Pawelczyk | 20.02.2013Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 6 (221)Jed­nym z pod­sta­wo­wych praw pa­cjen­ta jest pra­wo do do­stę­pu do do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej do­ty­czą­cej je­go sta­nu...

Po co komu elektroniczna dokumentacja medyczna?

Po co komu elektroniczna dokumentacja medyczna?

Po co komu elektroniczna dokumentacja medyczna?dr Bartosz Pawelczyk | 20.05.2016Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 5 (256)Wi­zy­ta le­kar­ska. Ze­bra­nie wy­wia­du, prze­pro­wa­dze­nie ba­da­nia, po­sta­wie­nie dia­gno­zy,...