Działalność lecznicza w formie spółki cywilnejdr Bartosz Pawelczyk | 20.07.2013Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu | nr 7-8 (222-223)Le­ka­rze mo­gą wy­ko­ny­wać swój za­wód w ra­mach róż­no­rod­nych form praw­nych – pro­wa­dząc...